Doradztwo finansowe na najwyĆŒszym poziomie

aqaq
Start | Ubezpieczenia | Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenie mienia

B?d? m?dry przed szkod? i ubezpiecz si? ju? dzisiaj. Oferujemy bardzo tanie i solidne ubezpieczenia mienia, sk?adki zaczynaj? si? ju? od kilk z?otych miesi?cznie!

Zobacz, co mamy do zaoferowania:

 • Ubezpieczenie mieszkania lub domu jednorodzinnego

  Dom jednorodzinny i gara? wolnostoj?cy s? chronione od szkód powsta?ych m.in. w wyniku : po?aru, uderzenia pioruna, wybuchu, gradu, powodzi, huraganu czy uderzenia pojazdu. Mieszkanie jest ubezpieczone od zniszczenia lub uszkodzenia, które powsta?o wskutek wymienionych wy?ej zdarze? uniemo?liwiaj?cych jego dalsze zamieszkiwanie.


 • Ubezpieczenie mienia ruchomego i sta?ych elementów mieszkania lub domu jednorodzinnego

  Mienie ruchome oraz sta?e elementy mieszkania lub domu s? ubezpieczane od szkód powsta?ych wskutek po?aru, uderzenia pioruna, wybuchu, zalania, powodzi, huraganu, gradu, kradzie?y z w?amaniem i rozboju, ??cznie z kosztami naprawy zniszczonych zabezpiecze?. Twój dobytek chronimy tak?e od ryzyka przepi?? i dewastacji.


 • Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u u?ytkowania mieszkania lub domu

  ubezpieczenie OC ochroni Ci? przed skutkami finansowymi szkód wyrz?dzonych osobom trzecim w zwi?zku z posiadaniem i u?ytkowaniem mieszkania, domu, posesji oraz gara?u wolnostoj?cego, jak równie? posiadaniem zwierz?t domowych. Niestety, nawet gdy zdarzenie wyst?pi bez Twojego udzia?u, to w?a?nie Ty ponosisz za nie odpowiedzialno??. Np. je?li zalejesz mieszkanie s?siadowi - bo dziecko nie zakr?ci kranu albo p?knie rura w ?cianie - s?siad b?dzie si? od Ciebie domaga? rekompensaty finansowej i zwrotu kosztów remontu. W?a?nie te koszty pokryje ubezpieczenie OC.


 • Ubezpieczenie nast?pstw nieszcz??liwych wypadków

  Ubezpieczenie NNW - obejmuje nast?pstwa nieszcz??liwych wypadków doznane na terenie Polski i za granic?. Ta ochrona obejmuje ca?kowity lub trwa?y uszczerbek na zdrowiu, a nawet ?mier? w wyniku nieszcz??liwego wypadku.

Gwarantujemy 24-godzinny serwis w wypadku szkody !