Doradztwo finansowe na najwyĆŒszym poziomie

aqaq
Start | Ubezpieczenia | Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia grupowe nie s? ju? zarezerwowane tylko dla pracowników du?ych firm czy instytucji pa?stwowych. U nas ka?dy mo?e skorzysta? z tej wyj?tkowej oferty. Korzy?ci wynikaj?ce z ubezpieczenia grupowego s? olbrzymie.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

Ubezpieczenie podstawowe:

 • ?mier? ubezpieczonego,

Ubezpieczenie "Twoje ?ycie":

 • ?mier? ubezpieczonego w wyniku NW,
 • ?mier? ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego,
 • NW ?mier? ubezpieczonego w wyniku NW na terenie zak?adu pracy,
 • ?mier? ubezpieczonego w wyniku zawa?u serca lub udaru mózgu.

Ubezpieczenie "Twoje Zdrowie"

 • Uszczerbek na zdrowiu ubezp. w wyniku NW,
 • Uszczerbek na zdrowiu ubezp. w wyniku zawa?u lub udaru,
 • Powa?ne zachorowanie ubezpieczonego (w. standardowy - 6 zachorowa?),
 • Powa?ne zachorowanie ubezpieczonego (w. pe?ny - 17 zachorowa?),
 • Przeszczepy i rekonstrukcje,
 • Operacje chirurgiczne ubezpieczonego,
 • Pobyt ubezp. w szpitalu w wyniku NW,
 • Pobyt ubezp. w szpitalu w wyniku choroby,
 • Pobyt ubezpieczonego na OIOM w wyniku NW,
 • Pobyt ubezpieczonego na OIOM w wyniku choroby,
 • Rehabilitacja ubezpieczonego,
 • Trwa?a i ca?kowita niezdolno?? ubezp. do pracy w wyniku NW,
 • Trwa?a i ca?kowita niezdolno?? ubezp. do pracy w wyniku choroby.

Ubezpieczenie "?ycie Rodziny"

 • ?mier? wspó?ma??onka ubezpieczonego,
 • ?mier? wspó?ma??onka ubezpieczonego w wyniku NW,
 • ?mier? dziecka ubezpieczonego,
 • ?mier? dziecka ubezpieczonego w wyniku NW,
 • Osierocenie dziecka,
 • ?ywe urodzenie dziecka,
 • Martwe urodzenie dziecka,
 • ?mier? rodzica/te?cia ubezpieczonego.

Ubezpieczenie "Zdrowie Rodziny":

 • Powa?ne zachorowanie wspó?ma??onka ubezpieczonego,
 • Powa?ne zachorowanie dziecka ubezpieczonego,
 • Pobyt wspó?ma??onka ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW,
 • Pobyt wspó?ma??onka ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby,
 • Pobyt dziecka ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW,
 • Inwalidztwo wspó?ma??onka ubezpieczonego w wyniku NW

Ubezpieczenie "Twoja Opieka medyczna" - assistance

W przypadku uszkodzenia cia?a lub rozstroju zdrowia Ubezpieczonego powsta?ego wskutek nieszcz??liwego wypadku lub nag?ego zachorowania b?d? hospitalizacji zakres ubezpieczenia obejmuje nast?puj?ce ?wiadczenia (wariant standardowy):

 • Wizyta lekarza
 • Transport medyczny
 • Transport medyczny powrotny
 • Wizyta piel?gniarki
 • Dostawa leków i sprz?tu
 • Opieka nad dzie?mi lub osobami niesamodzielnymi
 • Transport osoby wyznaczonej do opieki nad dzie?mi i osobami niesamodzielnymi
 • Transport dzieci do osoby wyznaczonej do opieki
 • Opieka nad zwierz?tami
 • Pomoc domowa
 • Przekazanie informacji
 • Organizacja procesu rehabilitacji
 • Infolinia medyczna
 • Pomoc psychologa

W wariancie rozszerzonym w/w ?wiadczenia przys?uguj? równie? w zwi?zku z uszkodzenia cia?a lub rozstrojem zdrowia u Wspó?ubezpieczonych (cz?onek rodziny Ubezpieczonego - ma??onek, dziecko) w wyniku NW lub powa?nego zachorowania.

Oraz dodatkowe ?wiadczenia (wariant VIP)

 • Organizacja i pokrycie kosztów wizyty u lekarzy specjalistów: kardiologa, neurologa, nefrologa, chirurga, onkologa.