Doradztwo finansowe na najwyĆŒszym poziomie

Start | Aktualno?ci | Finea wchodzi na S?ubicki rynek kredytów

Firma w swojej ofercie posiada produkty ju? oko?o 30 banków, w wi?kszo?ci tych, których nie ma w S?ubicach. Us?ugi oferowane przez tego doradc? finansowego niczym nie ró?ni? si? od oferty poszczególnych banków.

Finea proponuje swoim klientom szereg rozwi?za? kredytowych, takich jak kredyty hipoteczne, tak?e dla obcokrajowców i osób pracuj?cych za granic?, gotówkowe, kredyty samochodowe na o?wiadczenie, konsolidacje kredytów (po??czenie wszystkich kredytów w jeden z mniejsz? rat?), czy indywidualne oferty dla prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz?. Tak?e osoby, które jeszcze nigdy nie bra?y kredytu znajd? dla siebie szereg ciekawych rozwi?za? finansowych.

Co najwazniejsze firma nie dolicza prowizji i dodatkowych op?at. Jak podkre?la w?a?cicielka firmy Agnieszka Koz?owska – to banki, a nie klienci, p?ac? nam za udzielane po?rednictwo.
 
D?ugoletnie do?wiadczenie w?a?cicielki w bran?y kredytów daje gwarancj? profesjonalnej obs?ugi klienta, a spokojna i bezstresowa atmosfera w placówce sprawia, ?e ka?dy wniosek b?dzie rozpatrzony indywidualnie i dok?adnie.

Nasuwa si? wi?c pytanie, czy jest sens biega? od banku do banku w poszukiwaniu korzystnego rozwi?zania, skoro w jednym miejscu mo?na bezp?atnie porówna? wiele ofert i wspólnie z do?wiadczonym po?rednikiem wybra? t? najlepsz?. Je?eli szukaj? Pa?stwo kredytu pracownicy Finea s? do Waszej dyspozycji od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 9.00 – 17.00. W indywidualnych przypadkach istnieje tak?e mo?liwo?? spotkania w sobot?.

Dodatkowo firma prowadzi PUNKT OP?AT z konkurencyjn? prowizj? 1,50 z?, a za ZUS tylko 0,50z?. Dzi?ki nowoczesnym rozwi?zaniom informatycznym obs?uga klienta zajmuje dos?ownie kilka sekund.