Doradztwo finansowe na najwyĆŒszym poziomie

Start | Aktualno?ci | Finea partnerem Link4

Finea partnerem Link4

Nasza firma, oferuj?ca doradztwo finansowe, poszerzy?a swoje ofert? o ubezpieczenia LINK4. Dzi?ki temu obecni, a tak?e przyszli klienci ubezpieczyciela, b?d? mogli wszystkie sprawy, takie jak odnowienia polis ubezpieczeniowych czy zawieranie nowych, za?atwi? na miejscu w S?ubicach.

Jak podkre?la w?a?cicielka firmy, Agnieszka Koz?owska, oferowane przez jej firm? ubezpieczenia s? znacznie ta?sze ni? te, zawierane przez telefon. - Jest to mo?liwe dlatego, ?e znaczna cz??? pracy spoczywa na naszej firmie, a nie na pracownikach Link4, dzi?ki czemu w polis? nie s? wliczane koszty wynagrodzenia sztabu ludzi z centrali - dodaje w?a?cicielka.

Wa?na informacja dla osób, które nigdy wcze?niej nie posiada?y ubezpieczonego pojazdu na siebie: Link4 stosuje bardzo atrakcyjny system naliczania zni?ek. Nie liczy si? czas posiadania ubezpieczonego pojazdu na siebie, ale ilo?? lat bezszkodowej jazdy – czyli w praktyce czas posiadania prawa jazdy. Przyk?adowo, je?eli kto? posiada prawo jazdy od 6 lat i je?dzi bezszkodowo – przys?ugiwa? mu b?dzie 60%

Zapraszamy do placówki na ulicy Reja 5/2 (ko?o starej policji) w S?ubicach. W razie pyta? prosimy o telefon pod numer 95 718 60 37