Doradztwo finansowe na najwyĆŒszym poziomie

Start | Aktualno?ci | Promocyjna oferta leasingu dla m?odych firm

Promocyjna oferta leasingu dla m?odych firm

Promocyjna oferta leasingu dla m?odych firm

Do ko?ca tego roku m?odzi przedsi?biorcy mog? skorzysta? z tej wyj?tkowej promocji leasingu. Oferta skierowana jest zw?aszcza do m?odych firm, które s? na rynku minimum trzy miesi?ce. Jest to jedyny warunek, jaki nale?y spe?nia?, aby móc ubiega? si? o kredyt leasingowy.

Oferta dotyczy wszystkich nowych pojazdów pochodz?cych od autoryzowanych dealerów, ich warto?? maksymalnie mo?e si?ga? nawet do 150 tysi?cy z?otych. Od przedsi?biorcy nie wymaga si? jakiegokolwiek wk?adu w?asnego co oznacza, ?e leasing obejmie 100% warto?ci pojazdu. Maksymalny okres kredytowania to a? 60 miesi?cy, czyli 5 lat.

Wa?ny jest tak?e fakt, ?e nie jest wymagane dokumentowanie dochodów swojej firmy, a wystarczy jedynie pisemne o?wiadczenie i ich wysoko?ci.

Promocja nie zawiera ?adnych ukrytych op?at czy innych dodatkowych zobowi?za?. Jako Twój doradca finansowy polecamy j? z czystym sumieniem.

Wi?cej dowiesz si? w naszej placówce. Przyjd? do nas lub zadzwo? – 95 718 60 37.
Nasz pracownik z przyjemno?ci? pomo?e Ci we wszystkich formalno?ciach.
Dla firm, które nie dzia?aj? jeszcze 3 miesi?cy tak?e mamy dobr? ofert? leasingow?. Jedyna formalna ró?nica jest taka, ?e wk?ad w?asny musi by? na poziomie minimum 5% warto?ci pojazdu. Zalet? tej oferty jest fakt, ?e dost?pna jest ona ju? od pierwszego dnia dzia?ania firmy.

Finea – doradztwo finansowe na najwy?szym poziomie.