Doradztwo finansowe na najwyĹĽszym poziomie

Start

Jak budowa? swoj? zdolno?? kredytow?

Zdolno?? kredytowa to bardzo istotne zagadnienie, kiedy rozmawiamy o kredytach. Jest to do?? skomplikowana, wyliczana indywidualnie przez banki warto??, która pokazuje jak du?y kredyt jest w stanie sp?aci? zaci?gaj?ca go osoba. W skrócie wygl?da to tak, ?e bank bior?c pod uwag? Twoje dochody, wydatki, aktualn? sytuacj? ?yciow? i ewentualn? histori? zaci?ganych zobowi?za? – wylicza na jaki kredyt b?dzie Ci? sta?. W tym artykule postaram si? pokaza?, jak dba? o swoj? zdolno?? kredytow?.

Trzeba pami?ta? o tym, ?e bank po?yczaj?c nam pieni?dze chce mie? pewno??, ?e je oddamy. Im wi?ksze jest ryzyko tego, ?e tak si? nie stanie, tym wy?sze b?d? koszty owego kredytu – ryzyko musi bowiem by? czym? zrekompensowane. Id?c dalej tym tokiem, im lepsz? b?dziemy mieli zdolno?? kredytow?, tym nie tylko dostaniemy wi?kszy kredyt, ale b?dzie on tak?e ta?szy. Dobra zdolno?? to pewny klient, pewny klient to niskie ryzyko banku, a to z kolei oznacza ni?sze koszty obs?ugi kredytu.

Teraz przedstawi? kilka ogólnych zasad budowania dobrej zdolno?ci kredytowej.

1. P?a? terminowo wszystkie swoje zobowi?zania, pocz?wszy od rachunków za telefon, pr?d czy nawet mandaty za z?e parkowanie. Je?eli kupi?e? co? na raty, pilnuj terminów p?atno?ci. Zwracaj tak?e uwag? na debet na swoim koncie – zapomniane kilka z?otych na minusie po pewnym czasie mog? bardzo niekorzystnie wp?yn?? na Twoj? zdolno??. Nawet je?eli jeste? przekonany, ?e to Ciebie nie dotyczy, bo nigdy nie b?dziesz potrzebowa? kredytu – po co zamyka? sobie t? mo?liwo?? ?

2. W trakcie starania si? o kredyt nie zatajaj wydatków i nie wyolbrzymiaj swoich dochodów. Bardzo ostro?nie, wr?cz pesymistycznie, podchod? do swoich mo?liwo?ci finansowych.

3. Je?eli posiadasz zb?dne karty kredytowe b?d? niewykorzystywane limity kredytowe – pozamykaj je. Dla banku stanowi? one Twoje zobowi?zania – nawet, je?eli z nich nie korzystasz.

4. Pomy?l, czy kto? móg?bym by? Twoim wspó?kredytobiorc?. Twoja zdolno?? kredytowa zostanie niejako powi?kszona o zdolno?? kredytow? tej osoby.

5. Je?eli sp?acasz ju? jaki? kredyt, dbaj o terminowe p?acenie rat. Ka?da taka p?atno?? podnosi Twoj? zdolno??. Na przysz?o?? bank ch?tniej udzieli Ci kredytu wiedz?c, ?e jeste? odpowiedzialnym i godnym zaufania klientem.

6. Zanim zaczniesz stara? si? o kredyt sam postaraj si? oszacowa? swoj? zdolno?? kredytow? b?d? skorzystaj z pomocy specjalisty.

Na koniec jedna z?ota zasada, któr? zawsze staram si? wpaja? swoim klientom. Pami?tajmy, ?e kredyt to odpowiedzialno??. Nie starajmy si? o niego je?li wiemy, ?e mo?emy w przysz?o?ci mie? problemy z jego sp?acaniem.