Doradztwo finansowe na najwyĹĽszym poziomie

Start

Ka?dy, kto ma jakiekolwiek kredyty - gotówkowe, hipoteczne, samochodowe czy po prostu wzi?? kilka rzeczy na raty, a suma p?aconych zobowi?za? jest uci??liwa, mo?e teraz skorzysta? z promocyjnej oferty kredytów konsolidacyjnych. Pomogli?my ju? wielu osobom z podobnym problemem p?aci? miesi?cznie mniej nawet o kilkaset z?otych. Jak to mo?liwe ?

Konsolidacja, to nic innego jak przeniesienie wszystkich swoich dotychczasowych kredytów do jednego banku, aby p?aci? jedn?, a nie jak do tej pory wiele rat. Trudno?? jednak polega na tym, aby znale?? odpowiedni bank, do którego b?dziemy owe zobowi?zania przenosi? i to jest w?a?nie nasze zadanie!

Z pewnych wzgl?dów, staraj?c si? o kredyt, nie zawsze uda nam si? trafi? na obecnie najlepsz? ofert?. Sprawy komplikuj? si? jeszcze bardziej, kiedy zaci?gaj?c kolejne zobowi?zania wpadamy w pewn? spiral?, z której wyj?? jest bardzo trudno. Dalsze zaci?ganie kredytów, na sp?acanie poprzednich, nie jest najlepszym wyj?ciem. Co trzeba zatem zrobi? ?

 


Wszystko opiera si? tutaj na m?drej konsolidacji – czyli, po prostu, na znalezieniu banku, który zapewni nam uczciwe warunki nowego zobowi?zania. Bank ten sp?aca nasze dotychczasowe kredyty i przejmuje nasz d?ug wzgl?dem dotychczasowych kredytodawców. Odbywa si? to jednak na nowych, o wiele lepszych warunkach, a to z kolei sprawia, ?e nowa rata jest o wiele ni?sza ni? suma wszystkich dawnych zobowi?za? ??cznie. Efekt – w domowym bud?ecie co miesi?c zostaje po prostu wi?cej pieni?dzy.

Pami?taj, ?e nasi doradcy nie pobieraj? ?adnych dodatkowych op?at za swoje us?ugi – wszystko odbywa si? w sposób bardzo przejrzysty i to klient w ostateczno?ci podejmuje decyzj?, czy nowe rozwi?zanie, jakie przygotuje dla niego nasz pracownik jest dla niego dobre i czy si? na nie decyduje.

Odwied? nas w naszej s?ubickiej placówce przy ulicy Reja 5 i sprawd?, jak mo?emy ci pomóc. Wi?cej o naszej ofercie kredytów konsolidacyjnych dowiesz si? tak?e z naszej strony http://www.finea24.pl/kredyty/kredyty-konsolidacyjne