Doradztwo finansowe na najwyĆŒszym poziomie

Start | Kredyty | Kredyty konsolidacyjne

Kredyty konsolidacyjne

Je?eli sp?acasz ju? kilka kredytów, a suma rat zaczyna Ci powoli dokucza?, skorzystaj z naszego kredytu konsolidacyjnego. Bardzo szeroki wybór banków gwarantuje, ?e znajdziemy najlepsze indywidualne rozwi?zanie.

Kredytem konsolidacyjnym mo?esz sp?aci? mi?dzy innymi:


- kredyt gotówkowy
- kredyt samochodowy
- kredyt mieszkaniowy
- po?yczk? hipoteczn?
- debet na karcie kredytowej
- lini? kredytow? w rachunku bie??cym
- w razie potrzeby do kredytu konsolidacyjnego mo?e by? wliczona dodatkowa gotówka


Zalety Kredytu Konsolidacyjnego

Oszcz?dno?? - dzi?ki d?ugoterminowemu, korzystnie oprocentowanemu Kredytowi Konsolidacyjnemu p?acisz tylko jedn?, ni?sz? miesi?czn? rat?.
Wygoda - zamiast pami?ta? o wielu zobowi?zaniach w ró?nych bankach, sp?acasz co miesi?c jedn? rat? kredytu konsolidacyjnego.
Dost?pno?? - minimum formalno?ci - szybka decyzja o ewentualnym przyznaniu kredytu.

Dowiedz si? wi?cej - zadzwo? do nas pod numer (95) 718 60 37 lub 695 398 576 b?d? po prostu odwied? nasz? placówk? na ulicy Reja 5 (ko?o starej policji) - nasz pracownik odpowie Ci na wszystkie pytania.